Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře uděluje uživatel ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů a přímo vykonatelných právních aktů (nařízení) EU (v platném znění) společnosti Zeitgeist Aseet Management s.r.o., IČO: 028 61 674, se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. značkou C 224677 (dále též jen „správce“), svůj souhlas s tím, aby zpracovával následující osobní údaje uživatele: jméno příjmení, datum narození, adresa bydliště, email a telefon, a to za účelem dalšího marketingové zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb, zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím sms zpráv, emailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Uživatel bere současně na vědomí, že správce osobní údaje uživatele dále zpracovává za účelem zajištění smluvního plnění souvisejícího s objednávaným ubytováním / nájmem uživatele, a to v rozsahu a způsobem o nějž správce v úplnosti informuje uživatele. 

Uvedené osobní údaje budou správcem zpracovávány po nezbytně nutnou dobu; nevyplývá-li z příslušného obecně závazného právního předpisu jinak, je uživatel srozuměn s tím, že za nezbytně nutnou dobu zpracování osobních údajů se považuje doba 5 let.

Uživatel uděluje správci svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním svých osobních údajů. Uživatel je srozuměn s tím, že svůj souhlas může vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na adresu sídla správce zapsanou v obchodním rejstříku. Uživatel je dále srozuměn s tím, že zpracování jeho osobních údajů bude provádět správce prostřednictvím pověřených zaměstnanců, a to manuálně či automatizovaně, osobní údaje uživatele však mohou být poskytnuty ke zpracování i osobám, které náležejí ke skupině Zeitgeist. Uživatel tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že správce je oprávněn předat osobní údaje uživatele poskytovateli poptávané služby na základě smluv uzavřených mezi správcem a jeho franschisovými partnery a také těmto třetím osobám na základě smluv uzavřených mezi správcem a třetími stranami: Lowe OPEN s.r.o.

Uživatel je rovněž srozuměn s tím, že má podle příslušných obecně závazných právních předpisů a přímo vykonatelných právních aktů (nařízení) EU (v platném znění) právo (i) vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, (ii) požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje uživatele správce zpracovává, (iii) požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů uživatele, (iv) vyžádat si u správce přístup ke zpracovávaným osobním údajům a tyto nechat správce aktualizovat nebo opravit, (v) požadovat po správci výmaz osobních údajů uživatele a (vi) obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů uživatele na správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů. Pro vyloučení všech pochybností uživatel prohlašuje, že byl správcem v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a přímo vykonatelnými právními akty (nařízeními) EU (včetně tzv. GDPR) informován o zamýšleném zpracování jeho osobních údajů, rozsahu a podmínkách tohoto zpracování osobních údajů a o veškerých právech uživatele s tím souvisejících.

V platnosti ode dne 1.4.2021

 

ZEITGEIST ASSET MANAGEMENT s.r.o. 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. ZEITGEIST ASSET MANAGEMENT s.r.o., IČO: 02861674, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, Staré Město, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. značkou C 224677 (dále jen „ZEITGEIST“) tímto jako správce osobních údajů informuje své klienty, potenciální klienty, obchodní partnery a potenciální obchodní partnery – fyzické osoby, jako subjekty údajů, vč. statutárních zástupců a zaměstnanců obchodních partnerů a klientů, je-li právnickou osobou (jako např. nájemníci, dodavatelé, uchazeči o zaměstnání apod.) (dále souhrnně jen „klient“) o zpracování osobních údajů.
 2. Klienti se mohou se svými dotazy souvisejícími se zpracováním jejich osobních údajů obracet na ZEITGEIST prostřednictvím e-mailu: living@zeitgeist.re, případně písemně dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti.

 

II. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. ZEITGEIST nakládá s osobními údaji výhradně v souladu s platnou legislativou. V následujícím textu se může klient seznámit s pravidly pro zpracování osobních údajů ve společnosti ZEITGEIST, aby zjistil, jakými principy se ZEITGEIST při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů řídí.
 2. Při zpracování osobních údajů klientů se ZEITGEIST řídí zejména těmito zásadami:
  • ZEITGEIST provádí zpracování osobních údajů transparentním způsobem při dodržení všech povinností, které jí ukládají právní předpisy.
  • ZEITGEIST v rámci zpracování osobních údajů postupuje spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum.
  • ZEITGEIST klienty informuje srozumitelně, stručně, výstižně a bez nadbytečných informací, tak, aby byly informace pro každého klienta pochopitelné.
  • ZEITGEIST dbá na to, aby klient neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života klienta.
  • Informace o zpracování osobních údajů poskytne ZEITGEIST klientovi vždy před zahájením smluvního vztahu či poskytnutí služby ze strany ZEITGEIST; tento dokument je dostupný na internetových stránkách ZEITGEIST: www.home.re, jakož i při všech osobních jednáních se klientem.

 

III. ROZSAH, PRÁVNÍ TITUL, ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. ZEITGEIST zpracovává osobní údaje klientů v tomto rozsahu:
  • identifikační údaje: osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo průkazu totožnosti, rodné číslo, podpis), jedná se o všechny osobní údaje, na základě kterých je možné klienta jako subjekt údajů jednoznačně a nezaměnitelně identifikovat.
  • kontaktní údaje: osobní údaje umožňující kontakt se klientem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace). Jedná se o údaje, díky kterým je možné klienta kontaktovat.
  • informace z externích zdrojů, zejména veřejně dostupných registrů, například obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík apod.,
  • kopie dokladů,
  • záznamy korespondence (včetně emailové komunikace) se klienty,
  • údaje o uzavřené smlouvě,
  • údaje nezbytné pro vedení účetnictví,
  • údaje o bankovních spojeních a bankovní informace,
  • údaje o profesní činnosti (compliance program pro obchodní partnery, uchazeči o zaměstnání),
  • zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) zpracováváme jen ve výjimečném případě a při striktním respektování platných předpisů o ochraně osobních údajů (povinnosti vůči cizinecké policii).
  • na označených místech ve sdílených prostorách ubytovacích zařízení zajišťuje s ohledem na bezpečnost ubytovaných klientů ZEITRAUM provoz kamerového systému. Obrazový záznam kamerového systému je ukládán na zajištěném vlastních serveru společnosti, přístupný pouze určeným pracovníkům společnosti a je uchováván pouze po dobu 24 hodin (následně je automaticky přehrán v pokračující smyčce).
 2. ZEITGEIST osobní údaje získává a dále s nimi nakládá vždy výhradně v nezbytném rozsahu a pro splnění příslušného účelu. Poskytnutí osobních údajů je pro klienta dobrovolné a v případech, kdy je jejich poskytnutí uděleno na základě souhlasu, lze požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů (viz níže).

  V některých případech, jako je například zajištění ubytování, ZEITGEIST od klienta nezbytný rozsah osobních údajů potřebuje získat již při podání přihlášky/objednávky ubytování. Bez těchto údajů by ZEITGEIST totiž nemohla klientem požadované služby s ohledem na plnění svých zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů zajistit.

  ZEITGEIST je oprávněna osobní údaje zpracovávat na základě níže uvedených titulů:

  • Souhlas – souhlas klient udělí pro jeden či více konkrétních účelů. Osobní údaje, které ZEITGEIST zpracovává se souhlasem subjektů údajů (klientů), jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který může subjekt údajů ZEITGEIST udělit.
  • Plnění smlouvy – osobní údaje klienta ZEITGEIST potřebuje pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, a to zpravidla ještě před uzavřením smlouvy.
  • Plnění právní povinnosti – osobní údaje klienta ZEITGEIST potřebuje za účelem jejich zpracování pro splnění své legislativní povinnosti jako správce.
  • Oprávněný zájem – zpracování osobních údajů klienta by bylo nezbytné pro účely oprávněných zájmů ZEITGEIST, avšak s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy ZEITGEIST mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody klienta.
 3. ZEITGEIST zpracovává osobní údajů klientů pro tyto účely:
  • Realizace smluvního vztahu – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících pro ZEITGEIST ze smluvního vztahu s klientem (např. příprava smluvního vztahu, kontrola plnění smlouvy).
   ZEITGEIST zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu a do uplynutí promlčecích lhůt plynoucích z plnění práv a povinností na základě daného smluvního vztahu a ukončení případné archivace.
  • Oprávněný zájem ZEITGEIST – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné (např. kontrola a prevence podvodů, fyzická ochrana prostor ZEITGEIST, řešení sporů s klientem a ochrana a domáhání se práv ZEITGEIST, přímý marketing, realizace marketingových aktivit, statistické účely), a to v rozsahu shodném jako pro účel realizace smluvního vztahu.
   ZEITGEIST zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu a do uplynutí promlčecích lhůt plynoucích z plnění práv a povinností na základě daného smluvního vztahu.
  • Splnění povinností stanovených právními předpisy – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné z toho důvodu, že jejich zpracování ukládá zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis (např. se jedná o plnění ohlašovací povinnosti vůči službě cizinecké policie ČR, povinnosti postupovat obezřetně, plnění dalších oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci, plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí, plnění povinnosti identifikace a kontroly klienta a dalších povinností v oblasti prevence praní špinavých peněz, v případě kdy je společnosti povinným subjektem, plnění archivačních povinností).
   ZEITGEIST zpracovává osobní údaje pro tento účel v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem. ZEITGEIST je oprávněna za tímto účelem pořizovat a uchovávat kopie všech dokladů, dokumentů a jiných materiálů, včetně dokladu totožnosti (pokud s tím klient vysloví souhlas), které jí klient poskytl, a to v souladu s příslušnou smlouvou a jejími přílohami a příslušnými právními předpisy.
   ZEITGEIST zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

 

 IV. Zdroje pro získání osobních údajů

 1. ZEITGEIST v rámci své činnosti získává osobní údaje:
  • přímo od klienta při jednání o uzavření smluvního vztahu a jeho následné realizaci,
  • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, ISIR apod.).

 

 V. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. ZEITGEIST zpracovává osobní údaje klienta automatizovanými prostředky a manuálně.

 

VI. Informace o poskytování údajů třetím osobám

 1. ZEITGEIST předává osobní údaje svých klientů orgánům veřejné moci a dalším osobám, kterým je ZEITGEIST povinna zpřístupnit osobní údaje na základě právních předpisů – jedná se zejména o orgány služby cizinecké policie ČR, státní správy, soudy, exekutory, notáře (soudní komisaře), insolvenční správce apod.
 2. ZEITGEIST zpracovává osobní údaje prostřednictvím vlastních zaměstnanců jako správce osobních údajů za současného zajištění technických, organizačních a personálních opatření, která jsou zárukou vysoké úrovně ochrany a zabezpečení osobních údajů klientů. ZEITGEIST tak zpracovává osobní údaje svých klientů prostřednictvím následujících zpracovatelů osobních údajů, které ZEITGEIST využívá při poskytování služeb a produktů (zejména v marketingové oblasti) nebo které pověřila plněním svých smluvních či zákonných povinností, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů:
  • společnosti skupiny ZEITGEIST:
   – HOME by Zeitgeist s.r.o.
  • externí dodavatelé ZEITGEIST:
   – účetní, daňoví a jiní odborní poradci
   – poskytovatel IT služeb

 

VII. Práva subjektu údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů

 1. Osobní údaje klienta jsou zpracovávány transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však klient disponuje právem se na ZEITGEIST kdykoli obrátit se žádostí o získání informací o procesu zpracování osobních údajů či za účelem uplatnění následujících práv, která se zpracováním osobních údajů souvisejí:
  • Právo na přístup k osobním údajům – klient je oprávněn požádat ZEITGEIST o přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajů, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů klienta a příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů.
  • Právo na opravu osobních údajů – pokud se klient domnívá, že osobní údaje, které o něm ZEITGEIST zpracovává, jsou nepřesné či neúplné, má právo požádat ZEITGEIST o jejich aktualizaci či doplnění. Klient je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů.
  • Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) – klient má právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který jsou zpracovávány, pokud odvolal souhlas s jejich zpracováním, či pokud byly zpracovány protiprávně a musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů – klient má právo požadovat omezení zpracování, pokud popírá přesnost jeho osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, přičemž však odmítá výmaz takovýchto osobních údajů, nebo pokud ZEITGEIST požádá, může vybrané osobní údaje subjektu údajů zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly společnosti ZEITGEIST poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž klient zpracovávané osobní údaje potřebuje), nebo pokud klient jako subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda jeho oprávněný zájem převažuje nad oprávněnými zájmy ZEITGEIST.
  • Právo na přenositelnost osobních údajů – v případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který byl ZEITGEIST udělen, má klient právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které mu budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
  • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – v případě, že subjekt údajů poskytl ZEITGEIST souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, má právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu – klient má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

   Kontakt:
   Úřad pro ochranu osobních údajů
   Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
   telefon: +420 234 665 111.
 1. Pro uplatnění svých práv se může subjekt údajů obrátit na ZEITGEIST na následující e-mailové adrese living@zeitgeist.re nebo dopisem písemně na adresu sídla ZEITGEIST.
 2. Na žádost týkající se uplatnění práv klienta jako subjektu údajů bude ZEITGEIST reagovat bez zbytečného odkladu v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě odůvodněné potřeby prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení (včetně důvodů) bude klient ze strany ZEITGEIST vždy informován.

 

Platné ode dne 25. 05. 2018