Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Przesyłając niniejszy formularz użytkownik wyraża zgodę na rzecz spółki Zeitgeist Asset Mannagemennt s.r.o., nr ident.: 02861674, z siedzibą pod adresem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze w dziale C, sygn. 224677 („Administrator”) w taki sposób, że może on przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu w celach marketingowych, tj. oferowania transakcji i usług, przesyłania informacji o wydarzeniach marketingowych Administratora oraz innej komunikacji handlowej, w tym komunikacji za pośrednictwem sms, poczty elektronicznej i innych środków elektronicznych w rozumieniu ustawy nr 480/2004 Dz.U., o niektórych Usługach Społeczeństwa Informacyjnego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator przetwarza zgromadzone dane osobowe w celu realizacji zobowiązań umownych związanych z zamówionymi przez użytkownika usługami noclegowymi/najmu w zakresie i sposobami wskazanymi w niniejszym dokumencie. (Informacje o przetwarzaniu i ochronie danych – aktywny link). Wymienione dane osobowe mogą być przetwarzane przez niezbędny okres czasu; o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że okres 5 lat uważa się za okres niezbędny. Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na zaangażowanie Administratora w przetwarzanie jego danych osobowych w sposób opisany powyżej. Użytkownik ma świadomość, że w każdej chwili może odwołać swoją zgodę, m.in. wysyłając wiadomość e-mail (na adres: living@zeitgeist.re) lub list na adres Administratora (wpisany do Rejestru Handlowego). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych będzie dokonywane przez wyznaczonych pracowników Administratora w sposób zautomatyzowany lub ręcznie. Dane osobowe mogą być również przekazywane spółkom należącym do grupy Zeitgeist. Użytkownik niniejszym wyraźnie zgadza się na to, że Administrator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych dostawcy żądanej usługi na podstawie umów zawartych pomiędzy Administratorem, jego partnerami franczyzowymi i/lub następującymi stronami: Lowe OPEN s.r.o.

Użytkownik jest również świadomy, że na podstawie właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa ustawowego oraz bezpośrednio obowiązującego prawa (przepisów) UE (w każdym przypadku z późniejszymi zmianami) przysługuje mu prawo (i) cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, (ii) żądania od Administratora informacji, które z danych osobowych użytkownika przetwarza, (iii) żądania wyjaśnień od Administratora co do przetwarzania danych osobowych użytkownika, (iv) żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych od Administratora, a także żądania od Administratora aktualizacji lub sprostowania tych danych w razie potrzeby, (v) żądania od Administratora usunięcia danych osobowych użytkownika oraz (vi), w przypadku wątpliwości, czy obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych były honorowane, należy zwrócić się do Administratora lub organu ochrony danych (Úřad pro ochranu osobních údajů) o ustalenie środków zabezpieczających. W celu uniknięcia wątpliwości użytkownik oświadcza i potwierdza, że został poinformowany przez Administratora w rozumieniu właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa ustawowego oraz bezpośrednio obowiązującego prawa (rozporządzenia) Unii Europejskiej (w tym RODO) o zamiarze przetwarzania jego danych osobowych, zakresie takiego przetwarzania i warunkach, na jakich będzie miało miejsce takie przetwarzanie oraz wszelkich związanych z tym prawach użytkownika. Obowiązujący formularz  1.4.2021

 

 

   

ZEITGEIST ASSET MANAGEMENT s.r.o.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU I OCHRONIE DANYCH

 

I.  NFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH

 1. ZEITGEIST Asset Management s.r.o., ID 02861674, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze w dziale C, nr akt 224677, z siedzibą pod adresem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 („ZEITGEIST”) w charakterze administratora danych przygotował niniejszy materiał w celu poinformowania osób, których dane dotyczą (tj. „klienta”) o przetwarzaniu ich danych osobowych.
 2. Klienci, którzy mają pytania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, mogą zwrócić się do ZEITGEIST za pośrednictwem poczty e-mail (living@zeitgeist.re) lub wysyłając pismo adresowane do siedziby spółki. 

 

II. PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. ZEITGEIST będzie przez cały czas traktować wszystkie dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem.  W niniejszym dokumencie klienci poznają obowiązujące w ZEITGEIST zasady przetwarzania danych osobowych oraz poznają zasady ich przestrzegane przez ZEITGEIST w celu zapewnienia poufności i ochrony danych osobowych. 
 2. Podczas przetwarzania danych osobowych klientów ZEITGEIST zawsze będzie przestrzegać następujących zasad, w szczególności:
  • ZEITGEIST przetwarza dane osobowe w sposób przejrzysty, zawsze zgodnie z wszelkimi przepisami prawa i regulacjami prawnymi.

  • ZEITGEIST zawsze postępuje w sposób uczciwy i przejrzysty przy przetwarzaniu danych osobowych i stara się maksymalnie zminimalizować cele i zakres przetwarzania danych.

  • ZEITGEIST informuje swoich klientów wyczerpującym, zwięzłym i odpowiednim językiem, wolnym od zbędnych szczegółów, tak aby klient mógł zrozumieć informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych.

  • ZEITGEIST dba o to, aby żadne prawa jakiegokolwiek klienta nie zostały naruszone (w szczególności jego prawo do godności) i przywiązuje najwyższą wagę do ochrony prywatności i życia osobistego klienta przed nieuprawnionym wtargnięciem i ingerencją.

  • ZEITGEIST przekazuje swoim klientom informacje o przetwarzaniu danych osobowych przed zawarciem umowy lub wykonaniem usługi przez ZEITRAUM (ten dokument jest dostępny na stronie internetowej ZEITGEIST: www.home.re) a także podczas wszelkich spotkań z klientami. 

 

III. ZAKRES, TYTUŁ PRAWNY I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. ZEITGEIST przetwarza dane osobowe Klientów w następującym zakresie:
  • Dane identyfikacyjne – dane osobowe pozwalające na jednoznaczną i bezbłędną identyfikację klienta (imię i nazwisko, tytuły naukowe), miejsce stałego zamieszkania, numer dowodu osobistego klienta, numer dowodu osobistego, data urodzenia oraz podpis; obejmuje to wszystkie dane osobowe, za pomocą których można jednoznacznie i bezbłędnie zidentyfikować klienta jako osobę, której dane dotyczą.

  • Dane kontaktowe – dane osobowe ułatwiające kontakt z klientem (tj. w szczególności podany przez klienta adres kontaktowy, numer telefonu i faksu, adres e-mail itp.). Dane te umożliwiają nawiązanie kontaktu z klientem.

  • Dane pochodzące ze źródeł zewnętrznych – tj. w szczególności z publicznie dostępnych rejestrów takich jak Rejestr Handlowy, Rejestr Upadłościowy itp.

  • Kopie oficjalnych dokumentów,

  • Zarejestrowana korespondencja z klientami (w tym komunikacja mailowa).

  • Informacja o zawartej umowie

  • Informacje potrzebne do prowadzenia ksiąg

  • Informacje bankowe

  • Szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe) przetwarzane tylko w wyjątkowych przypadkach przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących przepisów dotyczących danych osobowych (obowiązek wobec policji ds. cudzoziemców).

  • Aby zapewnić bezpieczeństwo zakwaterowanych klientów, ZEITGEIST stosuje fotoradary w wyznaczonych miejscach wspólnego użytku w obiektach noclegowych. Nagrania wizualne z kamer są rejestrowane na serwerach należących do ZEITGEIST i dostępne tylko dla wyznaczonych pracowników ZEITGEIST. Nagrania są przechowywane tylko przez 24 godziny (a następnie automatycznie usuwane przez nowe nagrania).

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  ZEITGEIST będzie gromadzić i przetwarzać dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie i w odpowiednim celu; dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu osiągnięcia wyznaczonego celu. Podanie danych osobowych przez klientów jest zawsze dobrowolne; jeżeli dane zostały udostępnione do przetwarzania na podstawie oświadczenia o wyrażeniu zgody, klient może żądać usunięcia przetwarzanych danych (patrz dalej poniżej).

  W niektórych przypadkach m.in. zapewnienie zakwaterowania, ZEITGEIST może potrzebować danych osobowych klienta już w momencie składania wniosku/rezerwacji zakwaterowania.  To dlatego, że bez tych danych ZEITGEIST nie będzie w stanie świadczyć usług żądanych przez klienta z powodu obowiązków ZEITGEIST wynikających z prawa i ochrony prawnie uzasadnionych interesów ZEITGEIST. 

  ZEITGEIST jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych Klientów w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • Oświadczenie o zgodzie – zgoda jest wyrażona w jednym lub kilku określonych celach. Zawiadomienie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez ZEITGEIST, dobrowolnie udzielone przez osobę, której dane dotyczą, zawiera wykaz konkretnych danych osobowych, które będą przetwarzane przez ZEITGEIST na podstawie zgody osób, których dane dotyczą (klientów).

  • Wykonanie umowy – ZEITGEIST potrzebuje danych osobowych klienta w celu zawarcia z nim umowy, a następnie jej wykonywania; na tę podstawę prawną przetwarzania danych można regularnie powoływać się również na etapie przedumownym.

  • Zgodność z prawem – ZEITGEIST potrzebuje danych osobowych klienta w celu wypełnienia swoich ustawowych obowiązków i obowiązków administratora danych.

  • Uzasadniony interes – Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów ZEITGEIST, z wyjątkiem przypadków, w których interesy klienta lub jego podstawowe prawa i podstawowe wolności mają pierwszeństwo przed interesami ZEITGEIST.

 1. ZEITGEIST przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach:
  • Wykonanie umowy – Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonywania praw i obowiązków wynikających dla ZEITGEIST ze stosunku umownego z klientem (np. przygotowanie umowy lub monitorowanie prawidłowego świadczenia usług w ramach umowy).

   ZEITGEIST będzie przetwarzać dane osobowe w tym celu przez czas trwania stosunku umownego oraz przez okres przedawnienia praw i obowiązków wynikających z umowy oraz przez czas ewentualnej archiwizacji.

  • Uzasadnione interesy ZEITGEIST – Przetwarzanie danych osobowych jest w tym celu niezbędne (np.: monitorowanie i zapobieganie oszustwom; fizyczna ochrona pomieszczeń i własności ZEITGEIST; wewnętrzne raportowanie; rozwiązywanie konfliktów z klientem, ochrona i wykonywanie praw ZEITGEIST marketingu bezpośredniego, działań marketingowych, celów statystycznych), w takim samym zakresie jak w celu realizacji umów.

   ZEITGEIST będzie przetwarzać dane osobowe w tym celu przez czas trwania stosunku umownego oraz do czasu upływu wszystkich stosownych okresów przedawnienia związanych z wykonywaniem praw i obowiązków wynikających z tego stosunku.

  • Przestrzeganie obowiązków prawnych – Przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne, ponieważ ustawa lub inny powszechnie obowiązujący przepis ustawowy wymaga takiego przetwarzania (np. w celu dochowania należytej staranności lub w celu wypełnienia obowiązku zgłoszenia wobec władz publicznych lub wypełnienia obowiązków związanych z egzekwowaniem decyzji publicznoprawnych lub wypełniania obowiązków związanych z identyfikacją i KYC lub innych obowiązków związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy, o ile ZEITGEIST ma takie obowiązki, lub wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych).

  • Uzasadnione interesy ZEITGEIST – Przetwarzanie danych osobowych jest w tym celu niezbędne (np.: monitorowanie i zapobieganie oszustwom; fizyczna ochrona pomieszczeń i własności ZEITGEIST; wewnętrzne raportowanie; rozwiązywanie konfliktów z klientem, ochrona i wykonywanie praw ZEITGEIST marketingu bezpośredniego, działań marketingowych, celów statystycznych), w takim samym zakresie jak w celu realizacji umów.

 IV. źródła, z których pochodzą dane osobowe;

 1. ZEITGEIST gromadzi dane osobowe w ramach prowadzonej działalności:

  • bezpośrednio od klienta, podczas negocjacji jego stosunku umownego i późniejszego wykonania na jego podstawie;

  • z publicznie dostępnych rejestrów, list i ewidencji (rejestr handlowy, rejestr licencji handlowych, rejestr upadłości itp.)

V. METODY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. ZEITGEIST będzie przetwarzać dane osobowe swoich klientów zarówno za pomocą zautomatyzowanego przetwarzania, jak i ręcznie. 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE UJAWNIANIA I PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM – odbiorcy danych i przetwarzający dane

 1. ZEITGEIST ujawni dane osobowe swoich klientów organom publicznym, podmiotom, którym ZEITGEIST zobowiązana jest udzielić dostępu do danych na mocy przepisów prawa – tj. w szczególności Policji ds. Cudzoziemców Republiki Czeskiej, organom administracyjnym, sądom, komornikom sądowym, notariuszom, komisarzom sądowym, syndykom masy upadłościowej itp.

  1. ZEITGEIST jako administrator danych będzie przetwarzała dane osobowe własnemu personelowi i wdrożyła środki techniczne, organizacyjne i personalne i środki ostrożności, które gwarantują wysoki poziom ochrony i nieujawniania danych osobowych swoich klientów. W tym sensie ZEITGEIST będzie korzystać z następujących podmiotów przetwarzających dane podczas przetwarzania danych osobowych swoich klientów; ZEITGEIST opiera się na nich podczas świadczenia usług i produktów (w szczególności w obszarze marketingu) lub, w zależności od przypadku, zleciła im wykonanie swoich zobowiązań umownych i obowiązków wynikających z prawa, w każdym przypadku na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych:

   spółki należące do Grupy ZEITGEIST
   Home by Zeitgeist s.r.o.

   zewnętrzni dostawcy usług
   księgowych, doradców podatkowych i innych specjalistów
   Dostawcy usług IT

  VII. PRAWA PODMIOTU DANYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

 1. Dane osobowe Klienta będą zawsze przetwarzane w sposób przejrzysty i prawidłowy oraz zgodnie z wymogami ustawowymi. Mając to na uwadze, klient może w dowolnym momencie zwrócić się do ZEITGEIST z żądaniem o informacje na temat sposobu przetwarzania jego danych osobowych lub w celu wyegzekwowania któregokolwiek z powiązanych praw, jak określono poniżej:
  • Prawo dostępu – Klient może zwrócić się do ZEITGEIST o dostęp do swoich danych osobowych, a w szczególności o wyjaśnienia dotyczące sposobu przetwarzania tych danych, przy czym wyjaśnienia te mają formę zawiadomienia informującego klienta o celu przetwarzanie danych; zakresie i treści przetwarzanych danych osobowych lub, w zależności od przypadku, kategoriach danych (w tym wszelkie informacje o źródłach, z których te dane pochodzą, o ile są dostępne); oraz naturze środków automatycznego przetwarzania, jeśli automatyczne przetwarzanie jest wykorzystywane w procesach decyzyjnych (tj. jeśli w oparciu o wspomniane przetwarzanie danych podejmowane są kroki lub decyzje, które mają wpływ na prawa i uzasadnione interesy klienta i odbiorcy danych osobowych lub kategorii danych).
  • Prawo do sprostowania błędnych danych – Jeśli klient uważa, że dane osobowe przetwarzane przez ZEITGEIST są niedokładne lub niekompletne, może zwrócić się do ZEITGEIST o aktualizację lub uzupełnienie tych danych. Klient może sprzeciwić się przetwarzaniu niedokładnych danych lub przetwarzaniu niezgodnemu z prawem oraz żądać sprostowania tych danych. 
  • Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Klient ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli dane te nie są już potrzebne do celu, w jakim były przetwarzane, jeżeli Klient wycofał swoją zgodę na przetwarzanie lub przetwarzanie danych było niezgodne z prawem, w takim przypadku usunięcie danych jest nakazane przepisami prawa.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Klient może żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych lub przetwarzanie było niezgodne z prawem, a nie życzy sobie usunięcia danych; jeśli ZEITGEIST M nie potrzebuje już określonych danych osobowych do celów przetwarzania, ale klient może nadal wymagać takich danych (np. w związku z dochodzeniem roszczeń w sądzie); lub jeśli klient jest osobą, której dane są przetwarzane, ale nie zostało jeszcze ustalone, czy jego uzasadnione interesy mają pierwszeństwo przed interesami ZEITGEIST.
  • Prawo do przenoszenia danych – W przypadku zautomatyzowanego przetwarzania na podstawie umowy lub zgody udzielonej ZEITGEIST, klient ma prawo przenieść swoje dane od jednego administratora do drugiego (lub do klienta), w takim przypadku musi otrzymać kopię danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych – W zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę ZEITGEIST na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wymagających uprzedniej zgody, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wycofać zgodę. Przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, uważa się jednak za zgodne z prawem. 
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Klient może wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Czeskiego Urzędu Ochrony Danych (Úřad pro ochranu osobních údajů), jeżeli Klient uważa, że przetwarzanie danych i przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zostały naruszone w związku z przetwarzaniem danych Klienta. Dane kontaktowe: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, Phone No.: +420 234 665 111.
 1. Osoby, których dane dotyczą, które chcą skorzystać z tych praw, powinny skontaktować się z ZEITGEIST pod adresem living@zeitgeist.re lub wysłać list zaadresowany na adres siedziby ZEITGEIST

 2. ZEITGEIST zawsze niezwłocznie odpowie na żądanie dotyczące realizacji praw klienta jako osoby, której dane dotyczą, a w każdym razie nie później niż w ustawowym terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania żądania. W indywidualnych, dobrze uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o dwa dodatkowe miesiące.  ZEITGEIST każdorazowo powiadomi klienta o takim przedłużeniu terminu na ustosunkowanie się do jego żądania, podając przy tym powody uzasadniające przedłużenie. 

Obowiązuje od 25 maja 2018 r.